آرشيو و اسناد چيست؟

Tuesday, January 22, 2019 Posted by admin under General 

آرشيو اسناد توسط سازمان هاي خصوصي، سازمان هاي دولتي، خانواده ها و افراد براي کسب وکار و يا فعاليت هاي شخصي شان در همه زمان‌ها انجام ميشود. آرشيو بخشي از اسناد که استفاده روزمره‌گي ندارند به دليل ارزش تاريخي آنها مي باشد.
مردم  در هر سني که باشند، به نوشتن نامه، نگه داشتن خاطرات و مجلات، گرفتن عکس، حفظ دريافتي ها و پرداختي هاي پولشان، انتقال حقوق مربوط به اموال و ... مي پردازند و اين نوع اسناد مي تواند يک آرشيو را تشکيل بدهند .آنها معمولاً به اين دليل حفظ شده اند که مردم قطعاً براي دريافت يک گزارش قديمي از مدرسه و يا اطلاع از هزينه هاي خود را در ماه گذشته به اين اسناد ذخيره شده مراجعه مي کنند.
 بسياري از آرشيوها به يک سازمان آرشيو براي نگهداري بلند مدت منتقل شده است. يک منبع منحصر به فرد و غير قابل تعويض از اطلاعات در مورد گذشته در اصل ( حافظه سازمان ) است. بدون آرشيو هيچ حس واقعي از تاريخ وجود ندارد.
آرشيو اسناد چيزي است که ما ( شواهد اوليه) مي ناميم. اطلاعات خامي که مورد استفاده انواع محققان براي جستجو در مورد گذشته است.
چه کساني به ايجاد آرشيو مي پردازند؟
آرشيو توسط بسياري از گروه هاي مختلف ايجاد شده است، براي مثال :

•اشخاص حقيقي
•کسب و کار و صنعت
•مدارس
•سازمان هاي خيريه
•ادارات دولتي
•شوراها
•و ...

آرشيو از چه مواردي تشکيل شده است؟

اکثر اسناد در هر دو کاغذ و يا کاغذ پوست (که از پوست حيوانات ساخته شده است) نوشته شده است. با اين حال ممکن است در قالب الکترونيکي نيز باشد.
به عنوان مثال، ايميل و اسناد بر روي کامپيوتر شما نيز آرشيو اسنادي است که امروزه جايگزين اسناد کاغذي مي باشد.
انواع آرشيو:
آرشيو مي تواند در فرمت هاي مختلف مورد استفاده قرار بگيرد:

 • فايل ها ( يک پوشه حاوي تعداد زيادي از صفحات که يا به صورت دستي نوشته شده و يا تايپ شده است)
 • کتاب ها (گاهي اوقات با اتصالات تزئيني و حروف طلا نگاشته شده اند )
 • اسناد و مدارک فردي (مانند نامه ها)
 • نوار
 • ميکروفيلم
 • ايميل
 • فيلم سينمايي
 • سي دي
 • عکس
 • نقشه ها
 • طرح ها
 • اسناد الکترونيکي

چه تفاوتي بين آرشيو و اسناد است؟

آرشيو گاهي اوقات به عنوان پرونده "ناميده" مي شود اما اسناد با دقت بيشتري مورد استفاده قرار ميگيرد .اسناد در حال حاضر نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. اسناد معمولا براي حفظ دائم انتخاب شده و به يک سازمان آرشيو منتقل مي شود.

چرا آرشيوها را حفظ ميکنيم؟

براي يادگيري در مورد گذشته، براي نوشتن يک کتاب تاريخ، پيدا کردن اتفاقي که در گذشته اتفاق افتاده و يا در مورد يک شخصيت در تاريخ که ناچار به مراجعه به آرشيو هستيد تا بدين روش به تجزيه و تحليل شواهد و تصميم گيري در مورد شواهد بپردازيد. از آنجا که مورخان هميشه نمي توانند از شاهداني که در آن زمان زندگي مي کردند سوال نمايند، آرشيو غالباٌ تنها منبع از شواهد است که مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و به ما در مورد گذشته اطلاع دهد.
بدون دانستن از جامعه ما، کشور ما و خودمان به عنوان فرد تشکيل دهنده اجتماع ما احساس هويت کمتري ميکنيم.

Tagged ARCHIVE  DOCUMENTS  0 Comments